De privacyverklaring van Yoo Sin

Jouw gegevens en jouw privacy is belangrijk voor Yoo Sin. Daarom vind je hier het privacyverklaring van Yoo Sin. Zo weet jij precies we bepaalde gegevens van jou nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen. Heb je vragen over dit beleid? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen of door ons contactformulier in te vullen.

Yoo Sin, gevestigd te Heidebloemstraat 201, 6533 SP te Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Yoo Sin
KvK 40145516

Bezoekadres:
Heidebloemstraat 201
6533 SP Nijmegen
Nederland

Het postadres wijkt af van de hierboven genoemde adres en is op te vragen via ons e-mailadres.

info@yoosin.nl
www.yoosin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taekwondo en Hanmudo vereniging Yoo Sin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze sportvereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan als u lid bent van Yoo Sin. Deze gegevens worden door u als lid zelf aangeleverd doormiddel van een e-mail of door een formulier op onze website in te vullen.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– IBAN rekeningnummer
– Relevante gezondheidsrisico’s/gezondheidssituatie
– IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yoo Sin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yoosin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoo Sin verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doelen:
– Registreren van haar leden
– Het innen van de contributie via automatische incasso
– Informeren van leden via mailing
– Relevante gezondheidsrisico’s/gezondheidssituatie verwerken wij slechts bij de inschrijving om blessures en/of extra gezondheidsrisico’s te voorkomen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoo Sin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat gegevens bewaard blijven zolang u lid bent van onze vereniging. Bij het opzeggen van uw lidmaatschap zal Yoo Sin uw gegevens binnen 6 maanden uit het ledenbestand verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als u zich aanmeldt bij Yoo Sin, dan melden wij u automatisch aan bij de Taekwondobond Nederland (TBN). Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de Taekwondobond Nederland tenzij u bij uw inschrijving nadrukkelijk aangeeft dat niet te willen. Voor de inschrijving van een lid bij de TBN delen wij de volgende gegevens met de Taekwondobond Nederland.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Geboortedatum

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoo Sin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yoosin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op uw verzoek. Yoo Sin wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoo Sin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer informatie daarover kunt u opvragen via info@yoosin.nl. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@yoosin.nl.