Yoo Sin: waar staat dat voor?

Yoo Sin is een vereniging

De leden hebben een grote inbreng in het reilen en zeilen van de club. Jaarlijks wordt beleid vastgesteld in de algemenen ledenvergadering en daarin legt het zittende bestuur formeel verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering verkozen. De leden hebben uitdrukkelijk de mogelijkheid om het beleid binnen de club mede te bepalen. De club is van ons allemaal.

We hebben geen winstoogmerk en dienen financieel gezond te zijn. Dat vraagt om een discipline op financieel gebied. Er kan niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt en er dient een voldoende reserve te zijn. De noodzakelijke kosten voor de sportbeoefening als zaalhuur, trainersvergoedingen en materiaalkosten hebben hoogste prioriteit en dienen in beginsel te kunnen worden gedekt uit contributies. Extra uitgaven eveneens uit contributies en waar mogelijk uit subsidies van met name de gemeente Nijmegen.

Yoo Sin is een vrijwilligers organisatie

Werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis en zonder bezoldiging. Vrijwilligerswerk biedt mensen kansen tot binding, participatie en ontplooiing. Wij scheppen ruimte voor mensen om hun tijd, kennis en kunde in te zetten. Zij die dat doen verdienen blijvend waardering en wij verwachten van alle leden en betrokkenen (bv. ouders) dat daar respectvol mee om wordt gegaan. Oog hebben voor de vrijwilligers en het waarderen van hun inzet mag meer aandacht krijgen. Jaarlijks zullen we ten minste 1-maal specifiek stilstaan bij het waarderen van onze vrijwilligers.  Bestuursleden houden zich bezig met bestuurlijke taken. Uitvoerende taken en speciale activiteiten kunnen slechts worden verricht met inzet van leden of betrokken vrijwilligers.

Advertentie

Omwille van kwaliteits- en roostertechnische overwegingen wordt voor de verzorging van jeugdtrainingen momenteel een uitzondering gemaakt op uitsluitend inzet van vrijwilligers.  De overweging aangaande kwaliteit betreft de situatie waarbij een trainer specifieke beroepsmatige kwalificaties heeft die die van de trainersopleidingen overstijgen. De roostertechnische overwegingen betreft de situaties waarin jeugdtrainingen worden aangeboden op tijdstippen die inzet van gekwalificeerde vrijwilligers nagenoeg onmogelijk maakt. De destijds gemaakte keuze voor (beperkte) professionalisering op de jeugdtrainingen is zichtbaar in een groot aandeel van jeugd in ons ledenbestand en de hoge kwaliteit van de inhoud van de trainingen. Deze situatie zal worden voortgezet zolang de bovenstaande aspecten van kwaliteit en tijdstippen nog actueel zijn en de financiële middelen het mogelijk maken.

De beschikbaarheid van vrijwilligers blijft een uitdaging. Gepoogd zal worden om zoveel mogelijk een beroep te doen op vrijwilligers in de vorm van kortlopende en overzichtelijke werkzaamheden. De animo daarvoor lijkt hoger te zijn. Het jaarlijkse Yoo Sin toernooi onderschrijft dit. Anderzijds moeten we het uitgangspunt hanteren dat bij “onvoldoende handjes” er geen uitvoering gegeven zal worden aan ideeën.

Yoo Sin is taekwondo & hanmudo

De kernactiviteit van Yoo Sin is de beoefening van het taekwondo & hanmudo. We richten ons daarbij sportinhoudelijk naar de leidende organisaties voor deze twee vechtsportdisciplines. Voor het taekwondo zijn dat de Taekwondo Bond Nederland, World Taekwondo en de Kukkiwon. Voor het Hanmudo zijn dat (World Han Mu Do Association en European Hanmudo Association). Wij sluiten daarmee aan bij wat wereldwijd wordt herkend en erkent als Taekwondo en HMD.  Hiermee neemt Yoo Sin een onderscheidende en met Hanmudo zelfs een unieke positie in, tussen de vechtsportaanbieders in Nijmegen e.o. Mogelijk moeten we ons hier nadrukkelijker mee positioneren: “voor taekwondo in Nijmegen ga je naar Yoo Sin” en “Hanmudo in Nijmegen = Yoo Sin”.

Al geruime tijd leeft het gevoel dat er meer animo in Nijmegen moet bestaan voor Hanmudo, dan ons huidige aantal hanmudo beoefenaren doet vermoeden. Een gerichte promotie over een wat langere periode achten we gewenst.

Advertentie

Yoo Sin is kwaliteit

We staan voor verantwoorde vechtsportbeoefening. Gezondheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en een plezierig sportklimaat zijn daarin voor ons belangrijk. Voor de jeugdtrainingen staat een pedagogisch verantwoorde aanpak centraal met oog voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De sport is daarin zowel doel als middel. We bieden ruimte aan sportieve ambities. Leden worden daarin gestimuleerd door periodiek bandexamens af te nemen, leden te begeleiden naar nationale dan-examens en deelname aan wedstrijdsportactiviteiten.  Borging van kwalitatief goed kader is blijvend punt van aandacht. Middels financiële bijdrage in kosten van trainersopleidingen stimuleren we de opleiding en bijscholing van nieuwe en bestaande trainers.

Op het sportieve vlak heeft Yoo Sin een rijke historie. Jaarlijks nemen leden van ons met succes deel aan nationale DAN-examens en tot voor enige jaren terug telden we jaarlijks steeds nationale kampioenen. Op het vlak van wedstrijdsport zijn we geen speler meer van enige nationale importantie. Afgelopen jaar constateren we weer een toenemend animo voor deelname aan wedstrijden, zowel stijl als sparring. Dat geeft wellicht weer een basis voor ambitieuzere doelstellingen. Komend jaar willen we verkennen of daar meer substantie aan gegeven kan worden en of we kader hebben om die kar meer te gaan trekken.

Yoo Sin is voor iedereen

Yoo Sin heeft vanaf de oprichting een kenmerkende eigen sfeer en sportklimaat. Wij hebben oog voor de diversiteit tussen mensen, sluiten niemand uit en voelen ons verbonden met elkaar in het streven om, ieder op zijn eigen niveau, ons blijvend te ontwikkelen in de taekwondo en hanmudo vaardigheden. Zowel op de fysieke aspecten als de mentale en morele aspecten. Niet de graad of de titel is het hoogste doel, maar de weg er naar toe. Die weg is zeer persoonlijk en laat ruimte voor individuele invulling. Het met inzet, plezier en trots volgen van deze eigen, unieke weg, is wat de leden verbindt. Yoo Sin wil graag de club blijven waarin mensen hun weg kunnen ontdekken en vinden.